StartAsysten RodzinyAsystent rodziny - Ustawa "Za życiem"

Asystent rodziny - Ustawa "Za życiem"

Asystent rodziny - Ustawa "Za życiem"


W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).


Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.


Zgodnie z przepisami ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie zapewnia takim kobietom, rodzinom dostęp do:

  • Wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł
  • Informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiet w ciąży,
  • Poradnictwa prawnego,
  • Wsparcia psychologicznego,
  • Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

Wsparcie obejmuje także zapewnienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo będzie dotyczyło realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Bedzie ona mogła skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Poradnictwo w ww. zakresie, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.3, koordynowane będzie przez asystenta rodziny. Koordynacja ta ma polegać na opracowaniu katalogu wsparcia możliwego do uzyskania oraz występowaniu przez asystenta rodziny do odpowiednich podmiotów w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.

Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:
• Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
• Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,
• Udzieleniu wsparcia psychologicznego,
• Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,
• Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.


Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
• Doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
• Poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
• Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
• Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu,
• Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych
• Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
• Informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
• Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach
z pracownikami szkoły, przedszkola, sadu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
• Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych
i poszukiwaniu pracy.


W celu skorzystania ze wsparcia w formie asystenta rodziny, należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie.

Wniosek i załączniki do pobrania dotyczące Asystenta Rodziny – „Ustawa za życiem”

 

………………………………….                                                                                                       …………………………………..

imię i nazwisko                                                                                                                                                        miejscowość i data

………………………………………………

adres zamieszkania

 

OŚWIADCZENIE

wnioskodawcy/ów

Na podst. art. 8 ust 7 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 13a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.)

wyrażam zgodę na:

▪ współpracę z asystentem rodziny,

▪ przetwarzanie przez asystenta rodziny moich danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy,

▪ przekazywanie asystentowi rodziny informacji o udzielanym wsparciu przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem świadczeniodawców – tj. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym na zasadach, w sposób i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

                                                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                                     czytelny podpis wnioskodawcy/ów

 


 

..................................................                                                                       . .........................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                                              (miejscowość, data)

.........................................................

(adres zamieszkania)

 

 

UPOWAŻNIENIE

Ja .................................................................................................................................

                                                              (dane wnioskodawcy)

upoważniam

Panią ..........................................................................................................................

                                                                                       (dane asystenta rodziny)

do:

występowania w moim imieniu na moje żądanie do podmiotów, o których mowa w art.2 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz.U. z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 1860) z wyłączeniem świadczeniobiorców, w celu umożliwienia mi skorzystania ze wsparcia określonego w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

Upoważnienie jest ważne na okres

.....................................................................................

 

........................................................................................

(data i czytelny podpis udzielającego upoważnienie)

 

 

                                                                                                               Szepietowo, dnia ......................

 


 

......................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

….........................................................

Adres

 

 

                                                                                                         Do Dyrekcji

                                                                                                         Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                                                                        Pomocy Społecznej w Szepietowie

                                                                                                         ul. 1 Maja 25B

 

 

WNIOSEK

O OBJĘCIE KOORDYNACJĄ PRZEZ ASYSTENTA RODZINY

 

Proszę o objecie mnie i / lub mojej rodziny koordynacją asystenta rodziny przewidziana w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

 

                                                                                                     ........................................

                                                                                                                                            (data i podpis wnioskodawcy)

 

  POUCZENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) składając wniosek, o którym mowa w ust. 6, wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz zgodę na przekazanie asystentowi rodziny przez podmioty , o których mowa w art.2 ust.2, z wyłączeniem świadczeniodawców, informacji o udzielonym wsparciu.

INFORMACJA

Art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860). Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie, oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpią z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Art.8 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860):

1.Rodzina jest uprawniona w sytuacjach, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2-4, do poradnictwa w zakresie:

  1. 1)Przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka ;
  2. 2)Wsparcia psychologicznego;
  3. 3)Pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  4. 4)Dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

1.Poradnictwo w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3, koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2 .Koordynacja, o której mowa w ust. 22, polega na:

1) Opracowaniu wspólnie z osobami, o których mowa w ust.2 katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;

2) Występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób , o których mowa w ust.2, na ich żądanie, do podmiotów, o których mowa w art.2 ust.2, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia , na podstawie pisemnego upoważnienia.

1. Podmioty odpowiedzialne za realizację wsparcia, o którym mowa w art. 1 , obowiązane są do współpracy z asystentem rodziny w zakresie przekazywania informacji na jego wniosek o możliwym do zrealizowania przez te podmioty wsparciu.

2. Podmioty, o których mowa w art.2 ust. 2, z wyłączeniem świadczeniodawców, przekazują asystentowi rodziny informacje w zakresie udzielonego wsparcia w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust.4.

3. Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa w ust. 2, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej. Przepisów art. 11 ust.1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie stosuje się.

 

 

 

 

 
Początek strony