StartAsysten RodzinyProcedura wspierania rodziny

Procedura wspierania rodziny

Procedura wspierania rodziny

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2019 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz.u. 2019 Poz. 111)

Przysługuje:

Usługa asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym:

1. Rodzin, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich powrotu do rodziny biologicznej;

2. Rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w Pieczy zastępczej;

3. Rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz niezaradność życiowa.

Dokumenty:

1.Wniosek o ustanowienie asystenta rodziny.

2. Pisemna zgoda rodziny w postaci oświadczenia na realizację usługi asystenta rodziny.

3. Ocena sytuacji rodziny.

4. Karta pracy z rodziną.

5. Plan pracy z rodziną.

6. Aktualizacja planu pracy z rodzina.

7. Okresowa ocena sytuacji rodziny.

Procedura postępowania:

1. Pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej usługą przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy, świadczoną w ramach usługi i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na udział w usłudze asystenta rodziny.

2. Wywiad opiniuje i zatwierdza dyrektor ośrodka pomocy społecznej.

3. W przypadku wniosku o objęcie rodziny usługą asystenta rodziny, zgłoszonego przez instytucję zewnętrzną, zgłoszenie przekazywane jest do odpowiedniego pracownika socjalnego, który na podstawie wywiadu środowiskowego, ustala czy zasadne jest objęcie usługą asystenta rodziny. Ponadto pracownik socjalny rozeznaje także czy rodzina jest zainteresowana współpracą z asystentem.

W przypadku zasadności objęcia usługą asystenta rodziny, pracownik socjalny wnioskuje o takie wsparcie do dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

4. W przypadku kiedy asysta rodziny przyznana jest wyrokiem sądu asystent podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Niepodjęcie przez rodzinę współpracy z asystentem, skutkować będzie poinformowaniem o tym fakcie sądu.

5. Pozyskane informacje o rodzinie pracownik socjalny przekazuje do koordynatora, który przygotowuje stosowną informację do instytucji, która złożyła wniosek o objęcie rodziny usługą asystenta rodziny.

Nawiązanie współpracy z rodziną przez asystenta:

• Asystent rodziny, po otrzymaniu wywiadu środowiskowego z rodziną, zakwalifikowaną do usługi, niezwłocznie zapoznaje się z wywiadem środowiskowym i pozostałą dokumentacją rodziny, będącą w dyspozycji ośrodka oraz nawiązuje kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę, ustalając termin wspólnej wizyty u rodziny.

• W trakcie wizyty w środowisku rodzina wraz z asystentem omawia zasady współpracy z asystentem i podpisuje zgodę na aktywna współpracę z asystentem.

Realizacja usługi asystenta.

1. Od momentu rozpoczęcia współpracy asystent rodziny zapoznaje się z rodziną, stara się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących jej sytuacji, problemów i ograniczeń a także zasobów i możliwości. Pozyskuje również informację odnośnie oczekiwań poszczególnych członków rodziny. Precyzuje zakres usług oferowanych przez asystenta rodziny i ustala wspólnie z rodziną cele/zadania do osiągnięcia oraz sposoby ich realizacji.

2. Częstotliwość spotkań i czas trwania wizyt asystenta w rodzinie uzależnione są od indywidualnych potrzeb rodziny.

3. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Godziny świadczenia usług są elastyczne i dostosowane do potrzeb rodziny. Każde spotkanie odnotowane jest w karcie pracy z rodziną.

4. Po uzyskaniu wystarczającej ilości informacji o sytuacji rodziny asystent sporządza swoją diagnozę sytuacji rodziny i, we współpracy z rodziną, opracowuje długofalowy plan pracy z rodziną.

5. Plan pracy z rodziną zostaje opracowany nie później niż do 2 miesiąca od rozpoczęcia współpracy i może być modyfikowany w trakcie trwania usługi, w zależności od potrzeb.

6. Asystent dokonuje również okresowej oceny sytuacji rodziny, którą przedstawia dyrektorowi ośrodka, min. co pół roku.

7. W przypadku uzyskania przez asystenta rodziny ważnych informacji, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia członków rodziny, niezwłocznie podejmuje działania interwencyjne, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym, prowadzącym rodzinę, a asystentem rodziny trwa przez cały okres realizacji usługi i zakłada stałą wymianę niezbędnych informacji poprzez kontakty osobiste, telefoniczne lub drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej.

11. W przypadku braku możliwości realizacji usługi asystenta, asystent informuje koordynatora wspierania rodziny i wspólnie podejmują decyzję odnośnie dalszych działań.

12.Asystent rodziny na bieżąco omawia z koordynatorem postępy w pracy z rodziną oraz ewentualne trudności w realizacji podjętych zadań.

 
Początek strony