StartKarta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1832 ze zm.)- został rozszerzony krąg osób uprawnionych. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składnia wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców którzy mieli na wychowaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie. Wniosek można złożyć osobiście w pok. nr 4 jak również w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia

Aktualny formularz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz załączników do wniosku

Dokumenty, które należy złożyć do wniosku nie uległy zmianie, tj:
w przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie
  o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Sposób przyznania aplikacji mobilnej KDR na smartfony również pozostaje bez zmian.

 

 1. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny.
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.
 3. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
 4. Oświadczenie o planowanm terminie ukończenia nauki w szkole lub szkolne wyższej.
 5. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.


 
Początek strony