Informcje o Projeckie

TYTUŁ:

..............................................................................................................................

„Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy"
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI:

..............................................................................................................................

Realizacja projektu systemowego trwa od 1.06.2014 do 30.09.2014 roku.


BUDŻET:

..............................................................................................................................

Wnioskowane dofinansowanie: 47.600,00 zł.
Wkład własny: 5.584,36 zł.


CEL:

..............................................................................................................................

Cel główny

  • Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 13 osób (5K/8M) korzystających ze świadczeń MGOPS w Szepietowie poprzez działania wspierające podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych..

Cele szczegółowe

  • Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
  • Zwiększenie umiejętności  i kompensacji społecznych oraz osobistych umożliwiających funkcjonowanie i rozwiązywanie problemów rodzinnych.
  • Poprawa sytuacji dochodowej.
  • Upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.
 
Początek strony