Wyniki Rekrutacji


W dniu 6 czerwca 2014 r. w siedzibie biura projektu odbyło się spotkanie potencjalnej grupy docelowej uczestników projektu, na którym udzielono informacji o celach i założeniach projektu.

W dniach 9-13 czerwca 2014 r. do MGOPS w Szepietowie zgłosiło się 15 osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

W wyniku analizy wypełnionych ankiet rekrutacyjnych została wyłoniona beneficjentów ostatecznych, lista osób rezerwowych oraz lista osób które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Ostatecznie udział w projekcie weźmie 13-osobowa grupa (5 kobiet oraz 8 mężczyzn). Na listę rezerwową zakwalifikowano 2 osoby spełniających kryterium doboru. Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne. Nie wywiązywanie się z postanowień kontraktu spowoduje skreślenie z listy podstawowej. Lista podstawowa zostanie wówczas uzupełniona pierwszą osobą z listy rezerwowej.

Podczas rekrutacji zachowano zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 
Początek strony