Informacje o Projekcie

TYTUŁ:
………………………………………………………………………………………………………………

„Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy”

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI:
………………………………………………………………………………………………………………

Realizacja projektu systemowego trwa od 1.09.2012 do 30.11.2012 roku.

BUDŻET:
………………………………………………………………………………………………………………

Wnioskowane dofinansowanie: 45 305,76 zł

Wkład własny: 5 315,20 zł


CEL:
………………………………………………………………………………………………………………

Cel główny
• Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 16 osób (8K/8M) korzystających ze świadczeń MGOPS w Szepietowie poprzez działania wspierające podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych..

Cele szczegółowe
• Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
• Zwiększenie umiejętności i kompensacji społecznych oraz osobistych umożliwiających funkcjonowanie i rozwiązywanie problemów rodzinnych.
• Poprawa sytuacji dochodowej.
• Upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

 
Początek strony