Wyniki rekrutacji

W dniu 10 września 2012 r. w siedzibie biura projektu odbyło się spotkanie potencjalnej grupy docelowej uczestników projektu, na którym udzielono informacji o celach i założeniach projektu.

W dniach 10-14 września do MGOPS w Szepietowie zgłosiły się 20 osób zainteresowane uczestnictwem w projekcie.

W wyniku analizy wypełnionych ankiet rekrutacyjnych została wyłoniona beneficjentów ostatecznych, lista osób rezerwowych oraz lista osób które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Ostatecznie udział w projekcie weźmie 16-osobowa grupa (8 kobiet oraz 8 mężczyzn). Na listę rezerwową zakwalifikowano 3 osoby spełniających kryterium doboru, jedna osoba nie zakwalifikowała się do udziału w projekcie. Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne. Nie wywiązywanie się z postanowień kontraktu spowoduje skreślenie z listy podstawowej. Lista podstawowa zostanie wówczas uzupełniona pierwszą osobą z listy rezerwowej.

Podczas rekrutacji zachowano zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 
Początek strony