StartPrzemoc w Rodzinie

Przemoc w rodzinie

 

Szanowni Państwo,


     Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak:DPS-VII.070.8.2020.JS poinformowało, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

       Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

     Mając na względzie powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o ewentualnej możliwości korzystania z przedmiotowej aplikacji przez osoby doznające przemocy w rodzinie do wiadomości wszystkich zespołów interdyscyplinarnych z terenu Państwa województw (ewentualnie innych podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO


Dokument do pobrania - pobierz


Procedura "Niebieskie Karty"


W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty". Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tę procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy jest formularz „Niebieska Karta - A", który wypełniany jest przez przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji patrolu policyjnego w domu, w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku, czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko.

„Niebieska Karta - B", która stanowi zbiór przydatnych informacji powinna być przekazana osobie doświadczającej przemocy po wypełnieniu części A.

Elementami procedury „Niebieskie Karty" jest również cześć „Niebieska karta - C" oraz „Niebieska Karta - D", które wypełniane są w toku podejmowania kolejnych czynności. Wypełnioną „Niebieską Kartę - A" przekazuje się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy Szepietowo w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390.)

Informacja

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE- przedłużony termin naboru do 30.09.2018r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 roku planuje realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Adresowany on jest do następujących grup sprawców:

1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno edukacyjnym;

2) osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazanych przez organy ścigania lub inne instytucje (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);

3) osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej;

4) osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

    Głównym celem programu, wokół którego będą koncentrowały się wszystkie podejmowane działania jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Realizowany będzie w formie indywidualnych oraz grupowych zajęć korekcyjno-edukacyjnych w wymiarze 62h dla każdego uczestnika. Więcej informacji w siedzibie i na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem: https://pcprwysokiemazowieckie.pl/ oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie, nr tel. 661413331.


 

INFORMACJA O OŚRODKACH POMOCY OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

Informacja o Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim

 

WAŻNE  ADRESY:

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
18–200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL. MICKIEWICZA 1B
TEL./FAX (86) 275-25-52
TEL. KOM. 695-998-244

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEPIETOWIE
LOKALNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W SZEPIETOWIE
18-210 SZEPIETOWO, UL. 1 Maja 25B
TEL. 661 413 248, 661- 413- 331

 

POSTERUNEK POLICJI W SZEPIETOWIE
18-210 Szepietowo, ul. Sienkiewicza 52
TEL. (86) 474 10-20
TEL. DO DZIELNICOWEGO  885-997-358 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie
TEL. 502 153 040

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŁOMŻY
TEL.  86 216 98 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W BIAŁYMSTOKU
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
TEL. 85 740 39 11, 85 740 39 98

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
TEL. 116 111

 

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
TEL. 800-100-100

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI - NARKOMANIA  
TEL. 801 199 990

 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
TEL. 800 12 12 12

 

BEZPIECZNY CZAT INTERNETOWY
Prowadzony na stronie  https://brpd.gov.pl/sos-czat/

  1. Rzecznik Praw Dziecka - całodobowy telefon zaufania i czat internetowy dla dzieci i młodzieży - czytaj
  2. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - czytaj
  3. Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem "By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać" - czytaj

Instrukcja pobierania plików (to są najnowsze informacje) - czytaj

 
Początek strony