StartStatut Ośrodka

Status Ośrodka

UCHWAŁA NR XXVIII/202/17

RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Szepietowie

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 306).

2) Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 2 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 3223).

3) Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 1316).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Sławomir Czarkowski

 

 

                                                                      Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/202/17

                                                                       Rady Miejskiej w Szepietowie

                                                                       z dnia 28 września 2017 r.

STATUT

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEPIETOWIE

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie, zwany dalej MGOPS lub "Ośrodkiem" jest budżetową jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr 49/XI Gminnej Rady Narodowej w Szepietowie z dnia 4 kwietnia 1990 r.

2. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej nałożone na gminę oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową na podstawie ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw przekazanych do realizacji.

§ 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Szepietowa.

§ 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Szepietowo.

2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Szepietowo.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji;

2) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

4) prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających powstawaniu patologii społecznych.

§ 6. 1. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy:

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej;

2) ustalenie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3) ustalenie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

4) ustalenie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty;

5) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

6) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

7) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem";

8) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne;

9) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

10) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń przewidzianych ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem";

11) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

12) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

13) realizacja zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

14) realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym i zleconym.

3. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych.

4. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

5. Ośrodek realizuje własne zadania gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zadaniami określonymi przez Radę Miejską natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

Rozdział 3.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Szepietowa, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Kierownik działając zgodnie z obowiązujący przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego upoważnienia.

4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz z zakresu innych spraw przekazanych ustawowo.

5. Upoważnienie o którym mowa w ust. 4 może być także udzielane innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

6. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do zawierania umów cywilnoprawnych na podstawie i w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Szepietowa.

7. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

8. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

9. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

10. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem struktury organizacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie wprowadzony zarządzeniem Kierownika.

11. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin ustalający zasady wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie.

12. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Szepietowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Gminie Szepietowo i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości.

3. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i nadzoruje wykorzystywanie.

4. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo-finansowy, uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Miejską uchwałą budżetową.

5. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie Uchwał Rady Miejskiej lub Zarządzeń Burmistrza Szepietowa.

6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik oraz w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Ośrodka.

7. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.

8. Ośrodek finansowany jest z dotacji, budżetu państwa i środków finansowych budżetu gminy Szepietowo.

9. Zasady gospodarowania funduszem socjalnym określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie.

10. Świadczenia pieniężne z MGOPS wypłacane są za pośrednictwem rachunków bankowych klientów pomocy społecznej lub w kasie Banku obsługującego Miasto i Gminę Szepietowo.

11. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych osób korzystających ze świadczeń.

Rozdział 5.

NADZÓR I KONTROLA

§ 9. Organy gminy sprawują kontrolę nad działalnością MGOPS w sposób i w trybie określonym w ustawach.

§ 10. Wojewoda Podlaski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka, w zakresie określonym w przepisach prawa.

Rozdział 6.

MIENIE OŚRODKA

§ 11. 1. Na mienie Ośrodka składają się środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. 1. Statut MGOPS uchwala Rada Miejska w Szepietowie.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne obowiązujące akty prawne.

 
Początek strony