StartŚwiadczeniaPomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych (ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej), których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi : 701 zł
Kryterium dochodowe na  jedną osobę w rodzinie wynosi: 528 zł
Dochód za 1ha przeliczeniowego wynosi 308 zł miesięcznie

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 

  • Zasiłek Stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu osiągniętego wieku emerytalnego lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

• w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 

  • Zasiłek Okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł) a dochodem tej osoby,

2. w przypadku rodziny - do 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny (liczba członków rodziny x 528 zł) a dochodem tej rodziny.

Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

  • Zasiłek Celowy

Jest to świadczenie fakultatywne (nieobowiązkowe) przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

  • Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem udzielanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej. Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 

  • praca socjalna – pomoc rodzinie w funkcjonowaniu
  • pomoc rzeczowa – ubranie, sprzęt gospodarstwa domowego
  • sprawienie pogrzebu
  • posiłek – dożywianie dzieci w szkole

Chcąc uzyskać pomoc pieniężną lub niepieniężną należy zgłosic się do tutejszego ośrodka pomocy społecznej osobiście, można zrobic to telefonicznie. Może to uczynić również osoba postronna, która zauważa w rodzinie niedostatek.

 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych

 


AKTY PRAWNE:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018r. poz. 1358).

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2018r. poz. 1058 ze zmianami).

 
Początek strony