StartZa życiem

 za zyciem

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 • Kto może ubiegać się o jednorazowe świadczenie
 • Kryteria nabywania prawa do jednorazowego świadczenia i jego wysokość
 • Jak otrzymać jednorazowe świadczenie
 • Terminy składania wniosków
 • Wymagane dokumenty
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 • Kiedy nie przysługuje jednorazowe świadczenieI. Kto może ubiegać się o jednorazowe świadczenie
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

II. Kryteria nabywania prawa do jednorazowego świadczenia i jego wysokość

 • jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje bez względu na osiągane dochody;
 • podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia;
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234). Wymóg dołączenia zaświadczenia lekarskiego bądź zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

III. Jak otrzymać jednorazowe świadczenie
Postępowanie w sprawie jednorazowego świadczenia prowadzi organ właściwy tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jednorazowe świadczenie. Aby otrzymać jednorazowe świadczenie należy złożyć wniosek. W Szepietowie wniosek o jednorazowe świadczenie, można złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Głównej 6.

IV. Terminy składania wniosków

 • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania;
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy o dnia urodzenia dziecka. W związku z powyższym, najstarsze dziecko, które jest objęte jednorazowym świadczeniem, to dziecko urodzone w dniu 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 2 stycznia 2017 r. włącznie.

V. Wymagane dokumenty
Ubiegając się o jednorazowe świadczenie należy dołączyć do wniosku:

 1. zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu;
 3. oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą przez wnioskodawcę lub członka rodziny lub
 4. oświadczenie o niewykonywaniu pracy za granicą przez wnioskodawcę lub członka rodziny.

VI. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o jednorazowe świadczenie, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

VII. Kiedy nie przysługuje jednorazowe świadczenie
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje:

 • w przypadku urodzenia martwego dziecka;
 • jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie* albo w pieczy zastępczej.
  * oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Program "Za życiem"

 

Informator o programie "Za życiem"

Informator - sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Pliki do pobrania

 

Informator o programie "Za życiem"  (574 KB)

Pliki do pobrania

 

Informator "Za życiem"  (569.8 KB)

 

 
Początek strony